Monday, December 4, 2006

From Denizli, Turkey


From Denizli, Turkey, originally uploaded by hasbu.

No comments: